Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Aké predmety budeš študovať ak si vyberieš odbor Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu (kód odboru 8234 6).

 

Všeobecné vzdelávanie

Zahrňuje jazykové, spoločensko-vedné, prírodovedné predmety, informačné technológie a telesnú výchovu. Všeobecným vzdelaním sa snažíme posilniť humanizáciu žiaka, podporiť rozvoj jeho aktivity, emocionality, tvorivosti a prosociálnosti.

 

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
etická výchova/náboženská výchova
dejepis
občianska náuka
fyzika
chémia
biológia
geografia
matematika
informatika
telesná a športová výchova

Odborné vzdelávanie

Obsah štúdia je zameraný na osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie spracovania jemnej keramiky, modelovania busty, plastiky, točenia na hrnčiarskom kruhu a technologicko–realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti keramiky a porcelánu.

 

Odborné predmety

základy ekonómie
dejiny výtvarnej kultúry
analýza umeleckého diela
technológia
osobná umelecká prezentácia
technické kreslenie
výtvarná príprava
navrhovanie
figurálne kreslenie
počítačová grafika
umelecká prax

     Profil absolvenat študijného odboru Výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu:

  • je pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti úžitkovej keramiky a porcelánu, dotvorenia interiérov a exteriérov keramickými technikami v plošnom i priestorovom prevedení, pre ktoré je podmienkou úplné stredoškolské vzdelanie
  • vie samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať tak, aby vo svojej praxi mohol vykonávať činnosti v oblasti úžitkovej keramiky
  • má potrebné vedomosti o prírode, človeku a spoločnosti, chápe súvislosti medzi javmi, rozumie všeobecným zákonom a zákonitostiam, vie oceniť kultúrne hodnoty a využívať ich
  • je pripravený na vysokoškolské štúdium tohoto i príbuzných smerov
  • okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu, musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch
  • musí vedieť získané vedomosti a schopnosti aplikovať v praxi, trvalo sa zaujímať o rozvoj svojho odboru štúdiom príslušnej odbornej literatúry. Musí byt schopný pracovať samostatne aj v tíme. Používať racionálne metódy práce a konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.
Prihláste sa na odber noviniek a zostaňte informovaný

O nás

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

 

Rýchly kontakt

Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01

Telefón: 038/5320024
Fax: 038/5320024
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.ssuv.sk

Zväčšiť mapu

Kto je online?

Práve tu je 8 návštevníkov a žiadni členovia on-line