Pedagógovia teoretických predmetov

Mgr. Blanka Korf

anglický jazyk

Mgr. Daniela Illášová

anglický jazyk

Ing. Justína Fodorová

nemecký jazyk

Bc. Mária Kobidová

taliansky jazyk, francúzsky jazyk

Mgr. Zuzana Onduličová

slovenský jazyk a literatúra, informatika

Mgr. Mária Kováčiková

slovenský jazyk a literatúra, etická výchova

Mgr. Renáta Žoldošová

harmónia

Mgr. Martina Smolková

dejiny umenia

Mgr. Martina Ondrušková

dejiny hudby

PhDr. Jana Horilová

pedagogika, psychológia

Mgr. Júlia Chudá, DiS.art.

dejiny hudby, náuka o hudobných formách, náuka o kontrapunkte

Mgr. Dominika Sondorová, PhD.

dejiny divadla, rozbor drámy

Mgr. Nikola Gažová, DiS.art.

metodika, didaktika

PhDr. Laura Brachová, DiS.art.

sluchová analýza

Mgr. Anna Rusňáková

náboženská výchova

Ing. Slávka Turečeková, PhD.

anglický jazyk